Polski Związek Wędkarski

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PZW – marzec 2024


22 i 23 marca 2024 r. w „Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG i Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 
22 marca br. obradom Prezydium ZG przewodniczyła Prezes ZG – kol. Beata Olejarz. W posiedzeniu uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Ireneusz Strojewski i Mec. Izabela Wilk – Rzecznik dyscyplinarny ZG. 

Prezes ZG powitała zebranych i przedstawiła proponowany porządek obrad, który został przyjęty. 

Następnie przyjęte zostały uchwały, których projekty przedstawił kol. Dariusz Ciechański – Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży. Dotyczyły one:
- zmiany w części 3 Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW – Regulamin zawodów w wędkarstwie spławikowym oraz zmiany w części 9 Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW – Regulamin zawodów w wędkarstwie muchowym;
- zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w Wędkarstwie Spławikowym Weteranów 55+ i 65+, Bułgaria 2024;
- zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy w Wędkarstwie Spławikowym Seniorów, Holandia 2024;
- zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie muchowym seniorów, Francja 2024;
- zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie muchowym juniorów, Czechy 2024;
- nadania stopnia Inspektora Szkolenia Młodzieży Wędkarskiej. Powyższe uchwały zostały skierowane do przedłożenia Zarządowi Głównemu.

Kol. Dariusz Dziemianowicz – Sekretarz ZG przedstawił projekty uchwał, do podjęcia przez Zarząd Główny na posiedzeniu w dniu następnym. Członkowie Prezydium po omówieniu poszczególnych projektów uchwał, zadecydowali o ich przyjęciu i skierowali je do Zarządu Głównego w celu ich podjęcia.

Na zakończenie posiedzenia przedstawiono informacje z bieżących prac poszczególnych komisji problemowych ZG.

Następnego dnia, tj. 23 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZW, któremu przewodniczyła Prezes ZG – kol. Beata Olejarz. W obradach uczestniczył Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej – kol. Ireneusz Strojewski, Rzecznicy dyscyplinarni ZG PZW - kol. Jacek Grobelny i Mec. Izabela Wilk oraz Przewodniczący Rady Naukowej ZG PZW - Prof. Bogdan Wziątek.
Przyjęto zaproponowany przez kol. B.Olejarz porządek i przystąpiono do podejmowania uchwał.

Kol. D. Dziemianowicz przedstawił projekty uchwał dotyczące:
- przedłożenia Uchwał Prezydium ZG PZW, podjętych od ostatniego posiedzenia ZG;
- zmiany planu pracy komisji Zarządu Głównego PZW w realizacji uchwały XXXII  Krajowego Zjazdu Delegatów w sprawie kierunków działania Polskiego Związku Wędkarskiego  w latach 2022-2026, wyznaczającej kol. D.Dziemianowicza na opiekuna rejonu „Północny Wschód”.
Uchwały zostały podjęte.

Kol. Tomasz Kowalik – Przewodniczący Komisji ZG ds. cyfryzacji, przedstawił projekt uchwały w sprawie rozwoju, integracji, wdrożenia aplikacji „wedkarz.pzw.pl” w nowym portalu WWW dla Polskiego Związku Wędkarskiego, wyrażającej zgodę na rozbudowę aplikacji „wędkarz.pzw.pl” o dodatkowe moduły, tj. elektroniczny rejestr połowu ryb oraz moduł do rozliczeń i raportowania przez Okręgi do ZG. Uchwała została podjęta.

Prezes ZG – kol. Beata Olejarz omówiła zagadnienia związane z przystąpieniem PZW do Federacji Użytkowników Wód i Akwakultury, jako organizacji zrzeszającej środowiska związane z wędkarstwem i akwakulturą, mającej za zadanie wypracowywanie wspólnych stanowisk w kontaktach z administracją państwową. Zarząd Główny przyjął wniosek i podjął stosowna uchwałę.
Skarbnik ZG – kol. Andrzej Lebiotkowski przedstawił wniosek w sprawie wyrażenia zgody na uczestnictwo ZG w aplikowaniu do środków w ramach Programu „Fundusze Europejskie dla Rybactwa na lata 2021-2027”, a następnie w sprawie zmiany  Regulaminu Scentralizowanego Funduszu Świadczeń Socjalnych Polskiego Związku Wędkarskiego. Uchwały zostały podjęte.

Wiceprezes ds. sportu i młodzieży – kol. Dariusz Ciechański przedstawił wnioski i projekty uchwał dotyczące:
- zmiany uchwały nr 105/XII/2023 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego w sprawie ustalenia składów osobowych reprezentacji PZW na Mistrzostwa Świata i Europy;
- organizacji w Polsce Mistrzostw Europy w dyscyplinie muchowej w 2024 roku;
- zmiany części 2 i 10 Zasad Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW – Regulaminy dotyczące spraw sędziowskich;
- zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie spinningowym brzegowym, Bośnia 2024;
- zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Europy w wędkarstwie muchowy seniorów, Polska 2024;
- zatwierdzenia składu reprezentacji na Mistrzostwa Świata w wędkarstwie rzutowym mężczyzn i kobiet, Hiszpania 2024.
ZG podjął stosowne uchwały zatwierdzające przedstawione wnioski.

Następnie podjęte zostały uchwały w sprawie przyznania odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW oraz kolejna w sprawie nadania odznak honorowych i okolicznościowych PZW dla Okręgu PZW w Białymstoku, Krakowie, Olsztynie, Poznaniu, Sieradzu, Tarnobrzegu, Wałbrzychu, Wrocławiu, Zielonej Górze i Mazowieckiego w Warszawie.


W kolejnym punkcie sprawozdania z działalności przedstawiał kol. J.Grobelny – Rzecznik dyscyplinarny ZG i kol. I.Strojewski – Przewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej.

Prof. B. Wziątek omówił plan pracy Rady Naukowej na 2024 rok, obejmujący przygotowanie ekspertyz na potrzeby Okręgów PZW, konsultowania bieżących spraw związanych m.in. z wdrażaniem „Programu odbudowy środowiska ichtiofauny rzeki Odry” oraz planu wydawniczego Roczników Naukowych PZW.

Kol. B.Olejarz poinformowała zebranych o otrzymanym z Ministerstwa Infrastruktury zaproszeniu do zgłoszenia kandydata Polskiego Związku Wędkarskiego do Państwowej Rady Gospodarki Wodnej. Członkowie ZG zdecydowali, że wystosują kandydaturę Prof. dr hab. Bogdana Wziątka, jako reprezentanta PZW.
Następnie Prezes ZG przedstawiła informacje dotyczące odbywających się spotkań Zespołu ds. akwakultury przy Ministrze Rolnictwa i Rozwoju Wsi (którego jest członkiem) oraz zaplanowanych w najbliższym czasie spotkań przedstawicieli ZG i Okręgów PZW z kierownictwem Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Na spotkaniach mają zostać ustalone zasady współpracy, zasady ogłaszania nowych konkursów na obwody rybackie czy też procedury kontroli użytkowników przez organ reprezentujący Skarb Państwa, jakim są Wody Polskie. W najbliższym czasie zaplanowane zostały również spotkania w sprawie podejmowanych działań na rzece Odrze w związku z likwidacją skutków i zapobieganiem kolejnej katastrofie ekologicznej.

[MM]