Aby łowić na polskich wodach śródlądowych, konieczna jest Karta wędkarska.

Aby łowić na polskich wodach śródlądowych, konieczna jest Karta wędkarska. Jest to dokument ważny dożywotnio,
wydawany dorosłym i młodzieży od lat 14 przez właściwe dla miejsca zamieszkania starostwo powiatowe.

Najważniejsze informacje o Karcie wędkarskiej

Kartę wędkarską wydaje Starosta, właściwy dla miejsca zamieszkania zainteresowanego.

Karty wędkarskie wydane po dniu 31.01.1997 roku są obecnie obowiązującym dokumentem uprawniającym do uprawiania amatorskiego połowu ryb, dokumentem dożywotnim, nie wymagającym wymiany, czy przedłużania. Wszystkie Karty wędkarskie wydane przed oznaczonym terminem utraciły swą ważność. Kartę wędkarską wydaje się na wniosek zainteresowanego, po przedłożeniu zaświadczenia o zdanym egzaminie.

 • Wymagane dokumenty

  • Wniosek o wydanie karty wędkarskiej wraz z  fotografia legitymacyjna.
  • Zaświadczenie o złożeniu egzaminu ze znajomości zasad i warunków ochrony i połowu ryb przed uprawnioną komisją egzaminacyjną wymienioną.
  • Dokument tożsamości do wglądu (np. dowód osobisty, prawo jazdy, paszport lub legitymacja szkolna w przypadku osób poniżej 18 roku życia).
  • Dowód wniesienia opłaty za wydanie karty wędkarskiej.
 • Opłaty

  • Wysokość opłaty za wydanie karty wynosi 10 zł, którą należy uiścić w kasie Starostwa.
  • W komisjach egzaminacyjnych organizowanych przez Polski Związek Wędkarski wysokość opłaty za egzamin ustalają właściwe zarządy okręgów PZW.
    
 • Miejsce złożenia

  Właściwym miejscem do złożenia wniosku o wydanie karty wędkarskiej jest Starostwo powiatowe odpowiednie do miejsca zamieszkania zainteresowanego.

Polski Związek Wędkarski ma prawo do egzaminowania

Organizacją społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb w celu uzyskania karty wędkarskiej - jest organizacja, która na terenie powiatu w dniu 1 stycznia każdego roku liczy co najmniej 200 pełnoletnich członków (PZW) oraz której statutowe władze poinformowały starostę, właściwego ze względu na miejsce przeprowadzanego egzaminu, o terminie i regulaminie prowadzonego postępowania egzaminacyjnego oraz składzie komisji egzaminacyjnej.

Przez organizację społeczną uprawnioną do przeprowadzania egzaminów rozumie się organizację utworzoną na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. 2020 poz. 2261), której statutowym celem działania jest upowszechnianie wiedzy o warunkach ochrony i połowu ryb.
W przypadku braku na terenie powiatu organizacji, uprawnionej do przeprowadzanie egzaminu, osoba ubiegająca się o kartę wędkarską może przystąpić do egzaminu przeprowadzanego przez inną organizację społeczną, która spełnia ten warunek. 
 

Kto jest zwolniony z obowiązku posiadania Karty wędkarskiej?

 • Osoby, które nie ukończyły 14 lat (z tym, że mogą one łowić wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej, która taką kartę posiada)
 • Cudzoziemcy czasowo przebywający w Polsce (jeżeli wykupili licencję na wędkowanie)
 • Osoby wędkujące w wodach należących do osoby fizycznej uprawnionej do rybactwa, o ile uzyskały od niej zezwolenie na połów ryb.

Jak wyrobić Kartę wędkarską?

 • Wnieś opłatę w Okręgu PZW

  Aby przystąpić do egzaminu wnieś opłatę w wysokości 30 zł na konto Polskiego Związku Wędkarskiego.

 • Przystąp do egzaminu

  W celu zdania egzaminu na Kartę Wędkarską należy udać się do najbliższego Koła lub Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego

 • Zgłoś wymagane dokumenty w urzędzie

  Właściwym miejscem do złożenia wniosku o wydanie karty wędkarskiej jest Starostwo powiatowe odpowiednie do miejsca zamieszkania zainteresowanego.

Podstawa prawna
Ustawa z dnia 18 kwietnia 1985 r. o rybactwie śródlądowym (Dz. U. 2022, poz. 883). Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dnia 12 listopada 2001r. (Dz.U. 2018, poz. 2003) w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Informacje o Egzaminie

Egzamin obejmuje znajomość przepisów określonych w Ustawie o rybactwie śródlądowym oraz w Rozporządzeniu
Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie połowu ryb oraz warunków chowu, hodowli i połowu innych organizmów żyjących w wodzie.

Jak zdać egzamin?

W celu zdania egzaminu na Kartę Wędkarską należy udać się do najbliższego Koła lub Okręgu Polskiego Związku Wędkarskiego (właściwego dla miejsca zamieszkania osoby zdającej), gdzie Komisja Egzaminacyjna podczas egzaminu będzie mogła potwierdzić znajomość przepisów państwowych związanych z amatorskim połowem ryb za pomocą wędki. Ważne, by zabrać z sobą dokument potwierdzający tożsamość.

Jakie pytania pojawią się na egzaminie?

Pytania losowane są z bazy kilkuset pytań, które podzielono na kilka kategorii tematycznych:

 • biologia ryb,
 • gospodarka wędkarsko-rybacka,
 • sprzęt wędkarski,
 • postępowanie ze złowionymi rybami,
 • ochrona środowiska naturalnego,
 • przepisy prawne.
20 pytań sprawdź swoją wiedzę
Sprawdź swoją wiedzę!

Wykonaj próbny egzamin online na Kartę wędkarską

Aby sprawdzić w teście swoją wiedzę dotyczącą wędkarstwa
należy posiadać konto w serwisie PZW.org.pl

Próbny test online