Polski Związek Wędkarski

Posiedzenie Prezydium i Zarządu Głównego PZW – czerwiec 2024

14 czerwca 2024 r. w „Domu Wędkarza” w Warszawie odbyło się posiedzenie Prezydium ZG, a 15 czerwca br. posiedzenie Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego 
Obradom przewodniczyła Prezes ZG – kol. Beata Olejarz. W posiedzeniu uczestniczył kol. Jacek Grobelny – Rzecznik dyscyplinarny ZG, kol. Robert Stabiński – Dyrektor GR PZW w Suwałkach i kol. Jacek Kolendowicz – Redaktor Naczelny „Wiadomości Wędkarskich”. 

Przyjęto przedstawiony przez kol. Prezes porządek obrad, a następnie protokół z ostatniego posiedzenia Prezydium ZG.

Następnie omówione zostały projekty uchwał, które przedstawiał kol. Dariusz Dziemianowicz – Sekretarz Zarządu Głównego. Członkowie Prezydium zadecydowali o skierowaniu ich do podjęcia Zarządowi Głównemu.
Kol. Andrzej Lebiotkowski – Skarbnik ZG przedstawił Analizę działalności organizacyjnej i finansowej jednostek terenowych PZW w 2023 roku.

Wiceprezes ZG ds. ochrony i zagospodarowania wód – kol. Wiesław Heliniak przedstawił sprawozdanie dotyczące stanu gospodarki wędkarsko-rybackiej PZW za 2023 rok. W roku ubiegłym PZW użytkowało 218 tys. 266 ha wód, które zostały zarybione 34 gatunkami ryb o łącznej wartości ponad 55 mln zł.
 

W kolejnym dniu, tj. 23 marca br. odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego PZW z udziałem kol. Antoniego Chmury – Przewodniczącego Głównego Sądu Koleżeńskiego i kol. Romana Rzepki – Wiceprzewodniczącego Głównej Komisji Rewizyjnej. Obradom przewodniczyła kol. Beata Olejarz – Prezes Zarządu Głównego.

Minutą ciszy uczczono pamięć zmarłego kol. Zygmunta Kowalczyka, członka Głównej Komisji Rewizyjnej.

Przyjęto porządek obrad i zatwierdzono protokoły z ostatnich posiedzeń ZG.

W kolejnym punkcie, kol. Prezes przedstawiła projekty uchwał skierowane przez członków Prezydium do podjęcia przez Zarząd Główny dotyczące:
- przedłożenia Uchwał Prezydium ZG PZW oraz zarządzeń Prezesa Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego,
- udzielania pełnomocnictw do składania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczeń w zakresie praw i obowiązków majątkowych oraz do czynności bankowych i procesowych,
- składania w imieniu Polskiego Związku Wędkarskiego oświadczeń woli w sprawach majątkowych oraz udzielania pełnomocnictw do składania takich oświadczeń,
- wzoru uchwał władz i organów Polskiego Związku Wędkarskiego, wprowadzającej jednolity wzór dokumentu dla całego Związku,
- Instrukcji przechowywania, obiegu i kontroli dokumentów nie będących dokumentami finansowo-księgowymi oraz dokumentami pracowniczymi, wpływających do naczelnych władz i organów PZW, rzeczników dyscyplinarnych oraz dokumentów wytwarzanych przez naczelne władze i organy PZW i rzeczników dyscyplinarnych,
- powołania składu zespołu do przeprowadzenia audytu w Okręgu PZW w Koninie,
- zatwierdzenia Terminarza i tematyki posiedzeń Prezydium i Zarządu Głównego PZW na II półrocze 2024 r.
Uchwały zostały podjęte przez Zarząd Główny.

Przewodniczący Komisji ZG ds. cyfryzacji – kol. Tomasz Kowalik omówił obecny stan prac nad Centralna Bazą Danych PZW (CBD). Poinformował o zaawansowaniu wdrożenia aplikacji „wedkarz.pzw.pl” w Okręgach. W związku z tym, że niektóre Okręgi PZW maja trudności i nie podłączyły się jeszcze do aplikacji, co uniemożliwia członkom z tych Okręgów elektroniczne wnoszenie składek i nabywanie zezwoleń przez niezrzeszonych, zaproponował podjęcie uchwały zobowiązującej wszystkie jednostki do wdrożenia CBD do 30 września 2024 roku.
Uchwała ww. sprawie, tj. zmiany Uchwały nr  3/I/2024 Zarządu Głównego Polskiego Związku Wędkarskiego z dnia 27 stycznia 2024 r. dot. prowadzenia centralnej ewidencji członków PZW w aplikacji www.wedkarz.pzw.pl, została podjęta.

Skarbnik ZG – kol. Andrzej Lebiotkowski przedstawił wnioski wraz z projektami uchwał w sprawie:
- zatwierdzenia łącznego sprawozdania finansowego Biura Zarządu Głównego i Gospodarstwa Rybackiego Polskiego Związku Wędkarskiego, za rok obrotowy 2023.
Po zapoznaniu się z kompletem sprawozdań finansowych obejmujących działalność Biura ZG PZW i GR PZW w Suwałkach oraz wydanej opinii i raportu biegłego rewidenta, analizą opisową działalności finansowej i opinią Głównej Komisji Rewizyjnej, Zarząd Główny podjął uchwałę o zatwierdzeniu Łącznego sprawozdania finansowego. 

W związku z podjętą uchwałą, Skarbnik ZG poddał pod głosowanie uchwały w sprawie zatwierdzenia podziału zysku za rok 2023 oraz uchwałę w sprawie przyjęcia zbiorczego sprawozdania finansowego Polskiego Związku Wędkarskiego za 2023 rok.
Członkowie ZG po zapoznaniu się z kompletem formularzy składających się na zbiorcze sprawozdanie finansowe PZW, analizą opisową do tego sprawozdania oraz z opinią Głównej Komisji Rewizyjnej, przyjęli zbiorcze sprawozdanie finansowe PZW za 2023 rok, podejmując stosowne uchwały.

Następnie kol. A.Lebiotkowski przedstawił projekty uchwał dotyczących porządkowania spraw majątkowych Związku. Członkowie Zarządu głównego przyjęli wnioski i podjęli uchwały dotyczące:
- wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości przez Okręg PZW w Skierniewicach,
- wyrażenia zgody na odłączenie z ksiąg wieczystych nieruchomości gruntowych stanowiących mienie Polskiego Związku Wędkarskiego,
- księgowego przeniesienia majątku widniejącego w księgach Biura ZG użytkowanego przez GR PZW w Suwałkach, na rzecz tego Gospodarstwa.
Podjęto stosowne uchwały ww. sprawach.

Wiceprezes ZG ds. sportu i młodzieży – kol. Dariusz Ciechański przedstawił projekt zmian w Zasadach Organizacji Sportu Wędkarskiego w PZW. Zaproponowane zmiany dot. m.in. zmiany procedury powoływania kadr PZW oraz wprowadzenia kar dyscyplinarnych. Zmiany zatwierdzono i uchwała została podjęta.

Następnie kol. D.Ciechański zawnioskował o podjęcie uchwał w sprawie:
- zmiany składu kadry PZW na 2024 rok,
- wprowadzenia w PZW procedury weryfikacji osób współpracujących z osobami małoletnimi oraz standardów ochrony małoletnich w Polskim Związku Wędkarskim.
Podjęto uchwały zatwierdzające.

Kol. Edward Fornalik – Przewodniczący Głównej Komisji Odznak zawnioskował w sprawie przyznania trzech odznak honorowych i okolicznościowych PZW do dyspozycji Prezesa ZG PZW. Wniosek przyjęto i zatwierdzono podjętą uchwałą.

Kol. Roman Rzepka – Wiceprzewodniczący Głównej Komisji Rewizyjnej przedstawiając informacje z działalności GKR w I kwartale 2024 roku, poinformował o wynikach kontroli przeprowadzonej w Gospodarstwie Rybackim PZW w Suwałkach, Biurze ZG PZW oraz w Okręgu PZW w Kielcach. 

Kol. Adam Tański - Prezes ZO PZW w Szczecinie i członek ZG, w formie wideo-prezentacji on-line zaprezentował uczestnikom posiedzenia zmodernizowaną wylęgarnię ryb w Goleniowie, której uroczyste otwarcie z udziałem przedstawicieli władz samorządowych odbyło się w dniu poprzednim. 
Wylęgarnia ryb w Goleniowie została wybudowana przez Polski Związek Wędkarskie w 1962 roku na dopływie Iny - rzece Wiśniówka. Pierwotnie wylęgarnia była wyposażona w aparaty kalifornijskie oraz słoje Weisa, w których prowadzono inkubację ikry i podchów troci wędrownej, certy, szczupaka, sielawy i siei. Do 2002 roku wylęgarnia funkcjonowała w niezmienionym stanie i zaistniała potrzeba remontu i modernizacji tego obiektu.
W kolejnych latach przeprowadzono wymianę aparatów Kalifornijskich na długostrumieniowe, wykonano doraźnie dwa obiegi zamknięte do inkubacji i podchowu ryb karpiowatych reofilnych. Pozwoliło to na produkcję większej ilości gatunków ryb. 
W 2023 roku rozpoczęto modernizację wylęgarni w ramach projektu dofinansowanego ze środków UE. W ramach inwestycji wykonano gruntowny remont istniejącej hali wylęgowej oraz wybudowano halę do produkcji ryb w obiegach recyrkulacyjnych. 
Po modernizacji wylęgarnia ryb w Goleniowie zwielokrotniła potencjał produkcyjny do 16 gatunków ryb (w różnych formach rozwojowych): troć wędrowna, pstrąg potokowy, łosoś, lipień, sielawa, sieja, miętus, szczupak, sandacz, karpiowate reofilne (jaź, kleń, boleń, certa, jelec, brzana), lin i karp. Planowane jest prowadzenie podchowu narybku węgorza i jesiotra ostronosego (bałtyckiego).
W podsumowaniu kol. A.Tański stwierdził, że po modernizacji wylęgarnia PZW w Goleniowie może produkować materiał zarybieniowy w ilości do 60 000 000 szt. różnych form rozwojowych wymienionych gatunków, od ikry zaoczkowanej do narybku jesiennego. Produkcja ryb w obiegach zamkniętych, na wodzie podziemnej pozwoli na częściowe uniezależnienie się od zanieczyszczonej wody powierzchniowej, a tym samym na większą efektywność produkcji. Ponadto, w obliczu pogarszających się warunków środowiskowych (susze, zanieczyszczenia, przegrody i zabudowy hydrotechniczne, nadmierna presja ichtiofagów) nabiera ona szczególnego znaczenia we wspomaganiu populacji rodzimych gatunków ryb i ich bioróżnorodności. Dodał, że w wielu przypadkach prowadzony jest podchów materiału zarybieniowego w celu otrzymania starszych form – w obiekcie stawowym, którym dysponuje Okręg. 

Na zakończenie posiedzenia Prezes ZG - kol. B.Olejarz poinformowała o podejmowanych działaniach ZG, m.in. rozpoczętych rozmowach z przedstawicielami Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na temat możliwości utworzenia Straży Ochrony Wód Użytkownika Rybackiego, a także z Ministerstwem Cyfryzacji w sprawie zaimplementowania Karty Wędkarskiej i Legitymacji Członkowskiej PZW w aplikacji „mObywatel”. 

 


[MM]